1. Ana Sayfa
  2. İş İlanları

Gaziantep Nizip Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı

Gaziantep Nizip Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
+ - 0

Gaziantep Nizip Belediyesi ilk defa atanmak üzere Zabıta Memuru alımı yapacak.

Nizip Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

Gaziantep Nizip Belediyesine Zabıta Memuru alımı için gerekli olana şartlar;

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Nizip Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru esnasında; Adaylar, http://www.nizip.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda
doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
b. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilecektir),
d. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce
tasdik edilecektir),
e. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla
belediyemizce tasdik edilecektir),
i. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
08/08/2022 tarihinden 12/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan belgeler ile
birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Nizip Belediyesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mimar Sinan Mah. Niğbolu Sokak No: 20 27700 Nizip/
GAZİANTEP adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya
da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye
alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:

a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 19/08/2022 tarihinde
belediyemiz www.nizip.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
d. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.(Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)
e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
f. Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve uygulamalı
sınavlar 05.09.2022-09.09.2022 tarihleri arasında Nizip Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi
Niğbolu Sokak No: 20 27700 Nizip/GAZİANTEP adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da
başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:
Sözlü sınav;

a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; Zabıta memuru kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme; Sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün
%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde
ilan edilir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

Kaynak :

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap